WARUNKI GWARANCJI

CK MEDIATOR POLSKA Sp. z o.o. S.K., zwana dalej GWARANTEM, zapewnia dobrą jakość towaru w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego w CK MEDIATOR towaru. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo poniższe warunki gwarancji są poglądowe i mogą się różnić w zależności od typu produktu. Każdy produkt posiada dołączoną do zestawu kartę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji.

 1. GWARANT odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym towarze. Gwarancja dopuszcza 3 wypalone pixele i subpixele na całej wielkości ekranu. Gwarancją nie są objęte wady, ze względu na które została obniżona cena sprzętu oraz powstałe z innych przyczyn, a szczególnie:
  • w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnie z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu.
  • wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne itp.
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
 2. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku stwierdzenia:
  • naruszenia jego plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych.
  • jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za „uprawniony” GWARANT uznaje wyłącznie serwis GWARANTA).

W razie naruszenia któregokolwiek z podpunktów zawartych w wyżej wymienionych punktach towar może zostać odesłany bez naprawy na koszt Nabywcy.

Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do serwisu GWARANTA.
Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia sprzętu ponosi Reklamujący.

Wymiana towaru na identyczny wolny od wad lub o podobnych lub lepszych parametrach przysługuje Nabywcy w przypadku stwierdzenia na piśmie przez serwis GWARANTA, że usunięcie wady jest niemożliwe.

 1. Koszt transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD” od i do użytkownika ponosi GWARANT (w przypadku laptopów i komputerów). Telefony nie są objęte gwarancją door-to-door i koszt dostarczenia sprzętu do serwisu ponosi nabywca sprzętu.
 2. Przygotowanie urządzenia do wysyłki:
  Na czas transportu urządzenie należy zabezpieczyć (oryginalne opakowanie wraz z zabezpieczeniem).
  Do przesyłki należy dołączyć oryginał karty gwarancyjnej, dokładny opis usterki oraz adres zwrotny.
  UWAGA! Przesyłki nie spełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane.
 3. W przypadku niedostarczenia dokładnego opisu usterki lub znacznej niezgodności z opisem usterki, GWARANT może obciążyć Nabywcę kosztami testów w wysokości 50 PLN netto.
 4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej karta napraw wystawiana przez serwis GWARANTA.
 5. Podstawą do odebrania sprzętu po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia wystawione przez serwis, odpowiednio podpisane i ostemplowane.
 6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień użytkownika wynikających z niezgodności towaru z umową, przysługujących mu względem sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Numer klienta w firmie kurierskiej „DPD”: 159343
Dane kontaktowe przedstawicielstwa firmy kurierskiej „DPD”: (22) 577 55 55